KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Laukininkų g. 10, 95140, Klaipėda, tel. (8 46) 32 23 17. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190429228.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, vadybinių funkcijų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas vykdo šiais funkcijas:

 • paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, organizuoja darbus, kad įstaigos ūkis funkcionuotų be trikdžių;
 • sistemingai vykdo įstaigos pastato ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, nustatytu laiku organizuoja įstaigos pastato ir jo konstrukcijos sezonines bei neeilines apžiūras, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 • rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
 • informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
 • dalyvauja sudarant įstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
 • tvarko materialinių vertybių (žaliavų, produkcijos, įrenginių, įrankių, baldų ir t.t.) apskaitą, tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose;  nurašo susidėvėjusį inventorių, panaudotas žaliavas, kitas materialines vertybes;
 • dalyvauja kasmetinėje įstaigos materialinių vertybių inventorizacijoje, kontroliuojančių institucijų rengiamuose patikrinimuose, teikia su tuo susijusią būtiną informaciją (valstybės, finansų kontrolės įstaigoms);
 • rengia darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijas, moko ir instruktuoja visus įstaigos darbuotojus priešgaisrinės saugos, saugos darbe, civilinės saugos klausimais, užtikrina pasirašytiną darbuotojų supažindinimą ir pildo instruktavimo žurnalus;
 • laiku informuoja įstaigos direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbe, darbų saugos ir kitus pažeidimus, gaisrus, vagystes;
 • teikia raštus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl remonto darbų ir projektų organizavimo, prižiūri rangovų atliekamus darbus, patikrina darbų atlikimo aktus;
 • pagal kompetenciją pildo savo srities ataskaitas;
 • atsižvelgiant į turimas kompetencijas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • dalyvauja įstaigos organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, svarstant (atsižvelgiant į turimas kompetencijas) įstaigos veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo;
 • keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems darbo funkcijas,  dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
 • rūpinasi ir kontroliuoja, kad:
  • grupėse ir kabinetuose būtų iškabintos naudojamų elektros, mechaninių prietaisų, cheminių medžiagų saugaus naudojimo instrukcijos, sukomplektuotos ir laiku atnaujintos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
  • įstaigos teritorijos apšvietimas, patalpų (grupių, kabinetų, salių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
  • virtuvėje ir kitose patalpose naudojami elektros įrenginiai būtų įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
  • būtų tvarkingos grupių, kabinetų, muzikos, sporto salės, maisto bloko, sveikatos priežiūros kabineto, sanitarinių patalpų natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemos, jos efektyviai dirbtų;
  • įstaigos atskiroms patalpoms, erdvėms tektų po nustatytą skaičių atitinkamos talpos gesintuvų;
  • gaunamos prekės (materialinės vertybės) atitiktų technines sąlygas ir turėtų gamintojo arba tiekėjo sertifikatus;
  • kontroliuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, visų  įstaigos darbuotojų savalaikį sveikatos pasitikrinimą.
 • rūpinasi:
  • įstaigos teritorijoje poilsio, žaidimų, sporto zonose esančių įrenginių tvarkingumu, tinkama jų priežiūra;
  • elektros įrenginių saugumo reikalavimų užtikrinimu;
  • įstaigos aplinkos, patalpų, erdvių švaros ir tvarkos higienos reikalavimų užtikrinimu;
  • ūkinių avarijų likvidavimu;
 • organizuoja:
  • smulkius remonto darbus, patalpų ir inventoriaus savalaikį remontą, kontroliuoja jo eigą bei užtikrina įstaigos patalpų paruošimą naujiems mokslo metams;
  • įstaigos veiklai reikalingomis ugdymo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis, baldais, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą;
  • paraiškų surinkimą iš įstaigos darbuotojų apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas;
 • rengia:
  • techninio personalo (auklėtojų padėjėjų, virėjų, sandėlininkų, valytojų, kiemsargių, darbininkų ir kt.) darbo grafikus, kontroliuoja jų laikymąsi ir pateikia tvirtinti įstaigos direktoriui;
  • sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais;
  • įsakymų projektus įstaigos ūkinės veiklos klausimais;
  • dokumentus, reikalingus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
  • pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
  • dokumentus įstaigos patalpų suteikimo paslaugai ir kontroliuoja sutarčių įsipareigojimų vykdymą;
 • vykdo:
  • viešuosius pirkimus ir laiku pateikia duomenis CVP IS, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją;
  • įstaigos direktoriaus pavedimus pagal kompetenciją, neviršijant nustatyto darbo laiko;
 • teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl aptarnaujančio personalo darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
 • perima įstaigos turtą iš atleidžiamų darbuotojų;
 • pavaduoja direktorių jam nesant darbe.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Direktoriaus pavaduotojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirties;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (MS Office programiniu paketu);
 • taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  Direktoriaus pavaduotojas turi išmanyti:

  • darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, Viešųjų pirkimų įstatymą, buhalterinės apskaitos pagrindus bei kitus biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus;
  • įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, švietimo įstaigos ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus;
  • švietimo įstaigų higienos normas ir taisykles;
  • priešgaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus;
  • pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
  • saugumo reikalavimus dirbant su įrenginiais, valymo priemonėmis;
  • ūkinių-finansinių ataskaitų pateikimo tvarką ir terminus;
  • medžiagų naudojimo ir nurašymo normas, tvarką;
  • įrenginių, žaliavų, inventoriaus, priemonių apskaitos tvarką;
  • dokumentų rengimo taisykles;
  • organizacinės technikos, būtinų baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;
  • prekių, reikalingų darbui, rūšis, reikalavimus kokybei;
  • prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą;
  • medžiagų apsaugos reikalavimus;
  • darbų sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus.

Pretendento privalumai:

 • Išklausyti seminarai viešųjų pirkimų organizavimo, darbų saugos ir sveikatos bei
  priešgaisrinės saugos klausimais.
 • Vairuotojo pažymėjimas.
 • Galiojantys nustatytos formos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimas; priešgaisrinės saugos pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse parsisiųsti;
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentą kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
 • darbo stažą, (patirtį) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi);

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2021-12-20).

Konkursas numatomas 2021-12-22.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Viktė Radavičiūtė

Kontaktinis tel. (8 46) 454297 El. paštas: dlinelis@gmail.com

Informacija paskelbta 2021-12-07.