KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Laukininkų g. 10, 95140, Klaipėda, tel. (8 46) 32 23 17. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190429228.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, vadybinių funkcijų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šiais funkcijas:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • organizuoja ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja darbo grupių ir komisijų veiklą;
 • analizuoja ir vertina vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą individualios brandos rodikliams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogų savarankišką profesinį tobulėjimą, dalykinį bendradarbiavimą);
 • inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, ugdytinių tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų priemonių įsigijimą;
 • vykdo kitus Įstaigos direktoriaus jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas, susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 keliamus reikalavimus;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (MS Office programiniu paketu);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus
 • išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendento privalumai:

 • edukologijos ar vadybos krypties magistro kvalifikacinis laipsnis;
 • andragogikos žinios;
 • patirtis ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
 • darbo stažą, (patirtį) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • asmenybės privalumų sąrašą;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2021-11-07).

Konkursas numatomas 2021-11-30.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Viktė Radavičiūtė.

Kontaktinis tel. (8 46) 454297, el. paštas: dlinelis@gmail.com

Informacija paskelbta 2021-10-25.