Istorija, himnas

          Klaipėdos lopšelis-darželis Nr. 40 įkurtas 1984 m. gruodžio 1 dieną. Klaipėdos švietimo skyrius į direktoriaus pareigas skiria Svetlaną Polichatą. 1985 m. sausio 7 – ąją į grupes priimami pirmieji vaikučiai. Po kelerių metų jų skaičius pasiekė net 380. 1994 m. balandžio mėnesį įstaigai suteiktas „Linelio“ vardas. Ugdymas organizuojamas lietuvių ir rusų kalbomis.
          2023-2024 mokslo metais veikia 11 grupių: 5 lopšelio (lietuvių), 4 darželio (3 lietuvių, 1 rusų) ir 2 priešmokyklinio ugdymo (1 lietuvių, 1 rusų). Į grupes integruojami specialiųjų poreikių vaikai. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas, neformaliojo švietimo (kūno kultūros, dailės) pedagogai, meninio ugdymo mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialsitas.
          Grupių darbo laikas: 7.30 -18.00 (10,5 val.). 
     Įstaigoje kuriama jauki, estetiška, namų aplinkai artima aplinka. Skatinamas vaiko savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. Žaidimo, meninės, darbinės, pažintinės, komunikacinės ir kitų veiklų metu vaikai gali puoselėti savo individualybę, teikti idėjas ir jas įgyvendinti, ugdytis įvairius gebėjimus. Vaikų, pedagogų, tėvų originalios idėjos įgyvendinamos, plėtojant kūrybinės raiškos, sportinių žaidimų, sveikatos formavimo, ekologinio ugdymo savaites, organizuojant projektines veiklas.
          Lopšelyje-darželyje „Linelis“ vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiomis programomis: Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvauja socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai”.
         Vaikų ugdymas organizuojamas ne tik grupėse, bet ir dailės kambarėlyje, muzikos salėje, žaidimų su  vandeniu ir smėliu kambarėlyje, relaksaciniame kambarėlyje „Sveikatos labirintas“, sporto salėje.
   
Įstaigos vadovai:
Svetlana Polichata ( nuo 1984 m. iki 2005 m.)
Violeta Urbonienė ( nuo 2005 m. iki 2015 m.)
Vaida Kaikarienė (nuo 2016 m. iki 2019 m.)
Viktė Radavičiūtė (nuo 2021 m. iki dabar)
LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS”
HIMNAS
   Mūs darželis – tai „Linelis“
    Lietuvos mielos.
    Lyg padangė mūsų kelias
    Saulės spinduliuos.
                      Žydras  vasarą ir žiemą
                      Vėjų sukūriuos.
                      Ir, tikėkit, mūsų dienos 
                      Amžiais žiburiuos.
    Lyg mažučiai šio pasaulio
    Meilės švyturiai –
    Lai  net žiemą kils į saulę 
    Laimės vyturiai.
                      Mūs darželis – tai „Linelis“
                      Kaip daina šviesus.
                      Tad į mūs žydruolį  kelią
                      Kviečiame visus!