Viešosios paslaugos

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LINELIS” TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS:
 • 11 grupių dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.;
 • mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.;
 • atostogų laikas vasaros metu nustatomas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu;
 • grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir, atsižvelgiant į grupių užpildomumo pokyčius, gali būti papildomos visus metus;
 • 2-3 metų amžiaus vaikų lopšelio grupėse ugdoma 15, 3-7 metų amžiaus darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 20 vaikų;
 • kiekvienos grupės dienos ritmas skelbiamas ,,Grupės dienyne” bei tėvų informaciniame stende;
 • vaikų lankomumas registruojamas grupės dienynuose, įstaigos dienyne ir lankomumo apskaitos žiniaraščiuose;
 • mokestis už vaiko maitinimą mokamas iki einamojo mėnesio 25 d. į banko sąskaitą: AB Swedbank LT757300010078770660

 

Lopšelyje-darželyje „Linelis“ nemokamas paslaugas teikia:
Logopedas:
tiria vaikų kalbą, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
teikia korekcinę pagalbą;
vertina pokyčius;
konsultuoja pedagogus ir tėvus.

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojas:
organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, judriuosius žaidimus;
veda sveikatos valandėles;
organizuoja sporto šventes, pramogas, projektines veiklas;
rūpinasi vaikų plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos prevencija;
konsultuoja pedagogus ir tėvus sveikos gyvensenos klausimais.

 

Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojas:
Organizuoja meninio ugdymo, relaksacijos užsiėmimus;
Organizuoja šventės, projektus susijusius su meniniu ugdymu;
Konsultuoja pedagogus ir tėvus meninio ugdymo klausimais;

Meninio ugdymo užsiėmimuose:

 • Skatinamas pozityvus vaiko ir pedagogo bendradarbiavimas, praturtinant vaiko patirtį, ugdant estetinius jausmus, jautrumą grožiui, etinėms ir etninėms vertybėms;
 • ​Stiprinamas pasitikėjimas savimi patiriant bendros kūrybos džiaugsmą.
 • Užsiėmimų metu dėmesys skiriamas vaikų emociniam ir psichologiniam saugumui ugdyti, pasitikėjimui savimi didinti.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
organizuoja vaikų maitinimą;
vertina vaikų sveikatos rodiklius;
vykdo sveikatos priežiūrą;
ruošia ataskaitas;
konsultuoja pedagogus ir tėvus.

Daugiau informacijos čia: Sveikatos priežiūra”

 

Psichologo paslaugos: 

Lopšelį-darželį “Linelis” kuruoja Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnyba:

 • įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 •  vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.

Individualioms konsultacijoms registruotis Klaipėdos PPT telefono numeriais: 8-46-342253 arba 8-699-10201.

 

Papildomos mokamos paslaugos (karantino laikotarpiu neteikiamos):

Šokių užsiėmimai 5-7 metų amžiaus vaikams.

 

Atnaujinta: 2021-09-06