Vizija:

    Lopšelis-darželis „Linelis” – ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas mikrorajono ir miesto vaikams, kurioje dirba kvalifikuoti pedagogai, estetiška, moderni, saugi aplinka, siekiama partnerystės ir bendradarbiavimo su tėvais.
 
Misija:
 
    Lopšelis-darželis, įgyvendindamas švietimo politiką, efektyvindamas ugdymo turinį, metodus, atsižvelgdamas į vaiko individualumą  ir vaiko kultūrą, siekia stiprinti ugdytinių fizinę, psichinę sveikatą, plėtoti emocinę, socialinę, kultūrinę jų patirtį.
 
Lopšelio-darželio ,,Linelis" vertybės:
  • nuolatinis tobulėjimas, žinių siekimas, inovacijų diegimas, padedantis pedagogui taikyti novacijas bei modernias technologijas, kurti ugdančią aplinką, atsižvelgiant į vaiko poreikius;
  • pagarba vaiko asmenybei ir individualybei; kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip asmenybė, turinti teisę daryti poveikį savo ugdymuisi, atskleisti unikalius gebėjimus;
  • glaudus bendradarbiavimas su šeima; tėvai – aktyvūs pagalbininkai ugdymo procese, vaikų sveikatos stiprinime.

 

2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI:

1. Individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas;

2. Bendruomenės telkimas komandiniam darbui siekiant kokybiško ugdymo daugiakultūrinėje aplinkoje.

VEIKLOS TIKSLAS:

Stiprinti įstaigos bendruomenės motyvuotą bendradarbiavimą, įgyvendinat ugdymo programas ir vadybinės veiklos pokyčius.

VEIKLOS UŽDAVINIAI:

1. Pagerinti materialinę bazę, kuriant saugią, sveiką aplinką, modernizuojant edukacines erdves;

2. Individualizuoti vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimą;

3. Telkti skirtingų kultūrų bendruomenę efektyviam komandiniam darbui;

4. Stiprinti įstaigos bendruomenės narių motyvaciją, suteikiant galimybę nuolat tobulinti kvalifikaciją;

5. Partnerystėje su šeima ir socialiniais partneriais gerinti ugdymo paslaugų kokybę, tęsiant projektinę veiklą, prevencinį darbą ir sveikos gyvensenos idėjas.

 

TRADICINIAI, KULTŪRINIAI RENGINIAI, ŠVENTĖS 2018 METAIS: 

Trijų Karalių šventė

Sausis

Atsisveikinimas su eglute

Sausis

Pasaulinė Sniego diena

Sausis

Akcija „Skanėstas mano keturkojams draugams“

Sausis

Renginys Lietuvos 100-mečiui paminėti

 „Jis toks vienintelis tiktai, tas kraštas, žydintis baltai”

Vasaris

Užgavėnių šventė „Žiema, štiš iš kiemo“

Vasaris

Kaziuko mugė „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“

Kovas

Savaitė „Be patyčių!”

Kovas

Paukščių sugrįžimo šventė

„Kiekvienam paukšteliui po namelį”

Kovas

Renginys „Margučių kraitelė “

Balandis

Teatro savaitė „Kas pasakė MIAU”

Balandis

Priešmokyklinukų išleistuvės, lopšelio grupių vaikučių koncertas

„Mažiausieji išlydi draugus į mokyklą”

Gegužė

 Pramoga su tėveliais „Šeimos diena”

Gegužė

Priešmokyklinukų išleistuvės

Gegužė

Vaikų gynimo diena „Mes saugūs, sveiki ir laimingi”

Birželis

Rugsėjo 1 –osios šventė

Rugsėjis

 Pramoga „Saugaus eismo taisyklėlės”

Rugsėjis

Madų šou  „Linas puošia!”

Rugsėjis

Rudens šventė  „Rudens spalvos“

Spalis

Pramoga „Auksinis obuoliukas”

Spalis

Renginys Pyragų dienai paminėti

„Kepsim, kepsim pyragėlius, pavaišinsim kaimynėlius“

Lapkritis

Teminė savaitė apie profesijas “Kuo dirba mano tėveliai?”

Lapkritis

 Lopšelio – darželio „Linelis” gimtadienio šventė

Gruodis

Skaitovų konkursas. „Baltos žiemos pasaka”

Gruodis

Akcija „Papuoškime eglutę pačių gamintais žaisliukais”

Gruodis

Kalėdiniai rytmečiai „Kalėdų senelio belaukiant”

Gruodis