Vizija

Atvira, šiuolaikiška, saugi, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas gali tenkinti prigimtinius, kultūrinius žmogaus poreikius, patirti sėkmę, įgyti pasitikėjimo savimi, būti laimingu.

Misija
Ugdyti aktyvų, dorą, sveiką, kūrybingą, laisvą ir savarankišką vaiką šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ir tobulėjimą skatinančioje edukacinėje aplinkoje.
Lopšelio-darželio ,,Linelis" vertybės

Nuostatos ir vertybės, kurios yra svarbiausios ir kuriomis turi būti vadovaujamasi: atsakomybė, pareigingumas, profesionalumas, tolerancija, atvirumas, draugiškumas.
 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

1. Kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas.

2. Bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas.

VEIKLOS TIKSLAS

Įstaigos veiklos kokybės gerinimas, taikant inovatyvius ugdymo metodus, didinant bendruomenės narių lyderystę daugiakultūrinėje aplinkoje.

VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Siekti veiksmingo ugdymo turinio planavimo, taikant elektorinio dienyno sistemą;

2. Efektyvinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, fiksuojant informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis;

3. Skatinti vaikų prigimtinius, pažinimo ir saviraiškos poreikius sportinėmis, meninėmis, kalbinėmis priemonėmis bei naujomis vaikų ugdymo tendencijomis;

4. Plėtoti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, telkiant bendruomenę bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai;

5. Stiprinti sąveiką tarp įstaigos savivaldos institucijų, bendruomenės narių, pedagogų ir tėvų, didinant atsakomybę, motyvuotą bendradarbiavimą ir lyderystės gebėjimus; 

6. Turtinti ir modernizuoti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko erdves.

TRADICINIAI, KULTŪRINIAI RENGINIAI, ŠVENTĖS 2019 METAIS

Trijų Karalių šventė

Sausis

Šv. Kalėdų minėjimas (rusų ugdomosios kalbos grupėse)

Sausis

Pasaulinė Sniego diena

Sausis

Pilietinės iniaciatyvos minėjimas „Sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena"

Sausis

Renginys Vasario 16-tąjai paminėti „Mes pamario vaikai"

Vasaris

Raudonosios karalystės linksmybės (Šv. Valentino dienos minėjimas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse)

Vasaris

Kaziuko mugė

Kovas

Užgavėnių šventė

Kovas

Žemės dienos minėjimo renginiai

„Kiekvienam paukšteliui po namelį”

Kovas

Šv. Velykos

Balandis

Teatro savaitė

Balandis

Priešmokyklinukų išleistuvės, lopšelio grupių vaikų koncertas
„Mažiausieji išlydi draugus į mokyklą”

Gegužė

 Šeimos dienos šventė

Gegužė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvės

Gegužė

Renginys vaikų gynimo dienai paminėti „Vaikai-mūsų gyvenimo gėlės"

Birželis

Rugsėjo 1 –osios šventė

Rugsėjis

Rudens šventė

Spalis

Skaitovų konkursas

Spalis

Pyragų dienos minėjimas Lapkritis
Įstaigos 35-asis gimtadienis Gruodis
Advento vakaronė Gruodis
Kalėdiniai rytmečiai „Kalėdų senelio belaukiant” Gruodis