Veiklos sritys

Vizija

Atvira, šiuolaikiška, saugi, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas gali tenkinti prigimtinius, kultūrinius žmogaus poreikius, patirti sėkmę, įgyti pasitikėjimo savimi, būti laimingu.

Misija
Ugdyti aktyvų, dorą, sveiką, kūrybingą, laisvą ir savarankišką vaiką šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ir tobulėjimą skatinančioje edukacinėje aplinkoje.
Lopšelio-darželio ,,Linelis” vertybės

Nuostatos ir vertybės, kurios yra svarbiausios ir kuriomis turi būti vadovaujamasi: atsakomybė, pareigingumas, profesionalumas, tolerancija, atvirumas, draugiškumas.
 

VEIKLOS PRIORITETAI

1. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo (si) principus atitinkančios aplinkos kūrimas.

2. Bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas.

VEIKLOS TIKSLAS

Įstaigos veiklos kokybės gerinimas kuriant sveiką, saugią aplinką, sudarant sąlygas plėstis lyderystės gebėjimų raiškai.

VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Skatinti vaikų prigimtinius, pažinimo ir saviraiškos poreikius sportinėmis, meninėmis, kalbinėmis priemonėmis bei naujomis vaikų ugdymo tendencijomis;

2. Telkti bendruomenę bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai;

3. Stiprinti sąveiką tarp įstaigos savivaldos institucijų, bendruomenės narių, pedagogų ir tėvų, didinant atsakomybę, motyvuotą bendradarbiavimą ir lyderystės gebėjimus;

4. Turtinti ir modernizuoti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko erdves.

TRADICINIAI, KULTŪRINIAI RENGINIAI, ŠVENTĖS 2020 METAIS

Sausio 6-osios minėjimas „Trys karaliai“
Pilietinės iniaciatyvos minėjimas „Sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena“
Pasaulinė sniego diena minėjimas
„Širdelė tau–širdelė man“ (Vasario 14 –osios minėjimas)
Renginys Vasario 16-tąjai paminėti „Mano gimtinė-mano namai“
Užgavėnės (lietuvių gr.)
Užgavėnės (rusų gr.)
Kaziuko mugė
Tarptautinė miėgo diena „Minkšta pagalvėlė, ,saldus miegelis“
Akcija „Skanėstas mano keturkojams draugams“
Žemės dienos minėjimo renginiai. Paukščių sugįžtuvės „Kiekvienam paukšteliui po namelį“
Šv. Velykos (lietuvių gr.)
Šv. Velykos (rusų gr.)
Teatro savaitė „Kaip Maša grybavo“
Šeimos dienos šventė
Priešmokyklio amžiaus grupių išleistuvių šventė
Renginiai skirti vaikų gynimo dienai paminėti „Vaikai-mūsų gyvenimo gėlės“
Rugsėjo 1-osios šventė
Rudens šventė
Skaitovų konkursas
Spalvų savaitė
Pyragų dienos minėjimas
Martyno diena „Martyno pranašas apie žiemą“
Įstaigos  gimtadienis
Kalėdiniai rytmečiai