KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
SKELBIA ATRANKĄ NEFORMALIOJO UGDYMO (DAILĖS) MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Mokyklos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“

Pareigybės pavadinimas:  Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojas
Darbo krūvis: 1,0 etato, 36 val. per savaitę
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Darbo užmokestis: pagal pedagoginių darbuotojų tarifikaciją (priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo)

Kvalifikaciniai reikalavimai neformaliojo švietimo pedagogo (dailės) pareigybei užimti:

turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje Parsisiųsti;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.
Pretendentai, kurių pateikti dokumentai atitinka atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atrankos būdas – pokalbis žodžiu.
Dokumentai priimami nuo 2019 m. balandžio 17 d. iki 2019 m. gegužės 8 d. 16.30 val.
Dokumentai pateikiami adresu Laukininkų g. 10, 95140 Klaipėda,  Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“ arba elektroniniu paštu: dlinelis@gmail.com . Tel. : 8 46 32 23 17

Papildoma informacija.

Vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasirašytas įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) dalykų mokytojai, norintys mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, privalo išklausyti 40 valandų (1,5 studijų kredito) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursą. Ši programa yra skirta pedagogams, ketinantiems dirbti meninio ugdymo pedagogu ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą teikiančioje institucijoje, mokyti menų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Atnaujinta 2019-04-17