Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“
direktoriaus 2018 m. spalio 22 d.
įsakymo Nr. V-98
1 priedas

1. 2018 M. SPALIO 23 D. SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS (1,0 ET.) EITI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“, Laukininkų g. 10, 95140 Klaipėda, tel. (8 46) 322 317, el. p. dlinelis@gmail.com, internetinė svetainė www.dlinelis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190429228.
Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 1,0 etatas. Pareiginės algos dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d.  įstatymo Nr. XIII-198 (ir vėlesniais jo pakeitimais) nustatyta tvarka.

2. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO LINELIS” DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” (toliau – lopšelio-darželio) direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę.
2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės grupė – įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai.
3. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal LPK– 112036.
4. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga padėti lopšelio-darželio direktoriui organizuoti, koordinuoti ugdymo procesą, telkti pedagogus švietimo politikos, ugdymo programų, projektų įgyvendinimui, teikti profesinę pagalbą pedagogams, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, skatinti pedagogus profesiniam tobulėjimui, kaitai, dalykiniam bendradarbiavimui.
5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui į darbą priimamas konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti edukologijos srityje ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
7.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažiau kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą;
7.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų administracinio/vadovaujamo darbo patirties ugdymo proceso organizavimo srityje arba vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį švietimo įstaigoje;
7.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
7.5. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7.6. Išmanyti:
7.6.1. įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, švietimo įstaigos ugdymo procesui keliamus reikalavimus;
7.6.2. švietimo įstaigų higienos normas;
7.6.3. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
7.6.4. vaikų turizmo renginių organizavimą;
7.6.5. šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;
7.7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius (Švietimo, Vietos savivaldos, ir kt.), Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, reglamentuojančiais ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
7.8. Mokėti:
7.8.1. gerai lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688,  reikalavimus;
7.8.2. ne mažiau kaip vieną užsienio (rusų kalbą, ES šalių – anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą;
7.8.3. rengti švietimo įstaigos vidaus dokumentus;
7.8.4. kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentas, teikti išvadas ir pasiūlymus lopšelio-darželio veiklai tobulinti;
7.8.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir švietimo įstaigos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su įstaigos direktoriumi;
7.9. Būti darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, pareigingam, tolerantiškam, atspariam stresui, gebėti dirbti su žmonėmis, dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
8.1. Organizuoja lopšelio-darželio:
8.1.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo programų, miesto, šalies projektų rengimą ir įgyvendinimą;
8.1.2. pedagoginių darbuotojų pavadavimą, paskirsto šių darbuotojų darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, užtikrina, kad įstaigos ugdymo procesas funkcionuotų be trikdžių;
8.1.3. ugdytinių žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už ugdytinių prevencinę veiklą;
8.1.4. ugdytinių dalyvavimą miesto, šalies šventėse, renginiuose, konkursuose, varžybose, projektuose, vykdo stebėseną ir priežiūrą;
8.1.5. vaiko mokymą namie, jeigu dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikė įstaigos vadovui prašymą;
8.1.6. ugdytinių saugumo užtikrinimą grupėse, švenčių, renginių, turizmo renginių ir išvykų metu;
9. Rengia lopšelio-darželio:
9.1. pedagoginio personalo vardinius sąrašus, sudaro pedagogų tarifikacijos sąrašus;
9.2. pedagoginio personalo darbo laiko grafikus, laiku pateikia tvirtinti įstaigos direktoriui, kontroliuoja jų laikymąsi;           
9.3. ugdymo proceso (neformaliojo, meninio ugdymo, švietimo pagalbos specialistų 
užsiėmimų) tvarkaraščius, kontroliuoja jų laikymąsi; 
9.4. direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;

9.5. kiekvieno mėnesio veiklos planą;
9.6. pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
9.7. pagal kompetenciją pildo savo srities ataskaitas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriui ir kitoms institucijoms;
9.8. dalyvauja, atsižvelgiant į turimas  kompetencijas, darbo grupių ir komisijų veikloje rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginį, metinį veiklos planus, rengiant įstaigos nuostatus, vidaus ir darbo  tvarkos taisykles ir kt.;
9.9. dalyvauja, atsižvelgiant į turimas kompetencijas, įstaigos organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, svarstant įstaigos veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo;
9.10. keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems darbo funkcijas,  dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
10. Koordinuoja lopšelyje-darželyje:                                                            
10.1. Metodinės tarybos veiklą:
10.1.1. organizuoja vykdomų programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
10.1.2. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir gerosios patirties sklaidą;
10.2. Vaiko gerovės komisijos darbą:
10.2.1. grupių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
10.2.2. organizuoja pagalbos teikimą ugdymo įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
10.2.3. individualizuotų ir pritaikytų programų rengimą ir įgyvendinimą, specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą, užtikrina specialiųjų poreikių mokinių ugdymą;
10.3. Vidaus audito koordinacinės grupės darbą, organizuoja bendruomenės narių apklausas ir tyrimus ugdymo tobulinimo klausimais;
10.4. ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašų, charakteristikų rengimą ir teikimą mokykloms, tarnyboms ir kitoms institucijoms; 
10.5. metodinės literatūros, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą, inicijuoja viešuosius pirkimus;

10.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios darbo patirties sklaidą;
11. Stebi ir vertina:
11.1. ugdymo procesą ir ugdymo rezultatus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programų vykdymą;
11.2. pedagoginio personalo darbą, analizuoja jo veiklą;
11.3. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą, užtikrina, kad ataskaitos būtų rengiamos pagal raštvedybos taisykles ir laiku būtų pateikiamos;
11.4. vidaus ir darbo tvarkos laikymąsi, raštiškai informuoja įstaigos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus;
12. Teikia:
12.1. metodinę pagalbą pedagoginiams darbuotojams, vertina jų praktinę veiklą, ruošia dokumentus atestacijai, skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi;
12.2. siūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos veiklos, ugdymo kokybės gerinimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
12.3. informaciją apie įstaigą savo kompetencijos klausimais;
13. Suderina su įstaigos direktoriumi veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jų darbotvarkes, scenarijus ir kitą informaciją;
14. Telkia įstaigos bendruomenę valstybinės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui;
15. Rūpinasi palankiu mikroklimato įstaigoje kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius;
16. Vykdo:
16.1. įstaigos direktoriaus pavedimus pagal kompetenciją, neviršijant nustatyto darbo laiko;
16.2. teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl pedagoginio personalo darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
16.3. perima įstaigos turtą iš atleidžiamų darbuotojų;
16.4. pavaduoja direktorių jam nesant darbe.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO ATSAKOMYBĖ

18. Šias pareigas einantis darbuotojas atsakingas už:
18.1. patikėto įstaigos turto naudojimą, saugumą;
18.2. kokybišką ugdymo proceso dokumentų parengimą, įstaigos veiklos dokumentų konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18.3. teikiamų duomenų ir informacijos tikslumą ir patikimumą;
18.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, įstaigos nuostatų, įstaigos direktoriaus įsakymų vykdymą;
18.5. emociškai saugios darbo aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal įstaigos nustatytą tvarką;
18.6. savalaikį sveikatos pasitikrinimą ir nustatyta tvarka išklausytus sveikatos mokymus.
19. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ar dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti:

___________________________________________________

3. PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (2 priedas) atsisiųsti;
3.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
3.3. Gyvenimo aprašymą (CV) ir asmenybės privalumų sąrašą (3 priedas) atsisiųsti;
3.4. Darbo stažą, (patirtį) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
3.5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi); 
3.6. Užpildytą pretendento anketą (pildoma Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, Prašymų teikimo modulio savitarnos tinklalapyje);

3.7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus teikia Valstybės tarnybos departamento Prašymų teikimo modulio savitarnos tinklalapyje adresu https://pm.vataras.lt/prasymai/

Pretendentai, atitinkantys konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, bei apie konkurso datą,  laiką bus informuojami asmeniškai.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Skelbimas galioja nuo 2018 m. spalio 23 iki 2018 m. lapkričio 5 d.
Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 (46) 322 317.

__________________________________________________

Atnaujinta 2018-10-23