2017-2018 M. M. VIDAUS AUDITAS

Mokyklos vidaus auditas – tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas padeda pagerinti mokyklos veiklą remiantis jos stiprybėmis, o ne vien šalinant trūkumus.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis, kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos darbuotojus, kurio tikslas – išnagrinėti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip patobulinti mokyklos veiklą. 

2017-2018 m.m. Vidaus audito koordinavimo grupė (VAK) vykdė „platųjį" auditą. Apklausti pedagogai, tėvai.  Darbo grupė apibendrino rezultatus.

Plačiojo audito rezultatai 2017-2018 m.m. (parsisiųsti)

2015-2016 M. M. VIDAUS AUDITAS

 Lopšelyje-darželyje „Linelis“ vidaus auditas 2015-2016 m. m. vykdytas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika.

2015 m. gruodžio mėnesį buvo vykdomas „platusis" auditas. Apklausti 24 pedagogai. Vidaus audito koordinavimo grupė (VAK) apibendrino rezultatus.

Nustatyta, kad Mokyklos stiprybės yra:

1.1.5. Tradicijos;

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams;

2.2.3. Metodinė pagalba planavimui;

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas;

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams;

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas;

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocijų, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje;

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas.

Silpniau vertinti šie Mokyklos veiklos rodikliai:

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė;

5.3.1. Finansavimas;

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra;

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas.

2015-2016 m. m. „giluminiam“ auditui pasirinktas veiklos rodiklis 1.1.3. Mokyklos mikroklimatas.

2015-2016 m. m. „giluminio" vidaus audito ataskaita  parsisiųsti MS Word formatu

 

Atnaujinta 2018-08-21