Vidaus auditas

2019 M. VIDAUS AUDITAS

Mokyklos vidaus auditas – tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas padeda pagerinti mokyklos veiklą remiantis jos stiprybėmis, o ne vien šalinant trūkumus.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis, kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos darbuotojus, kurio tikslas – išnagrinėti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip patobulinti mokyklos veiklą. 

2019 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Stipriosios pusės: Vadovo profesinė kompetencija, santykiai su personalu, komandų telkimas (3,73), tradicijos (3,73), Ugdymo turinys ir programų atitiktis valstybės reikalavimams (3,73). Tobulintinos sritys: Mokyklos įvaizdis, atvirumas pokyčiams (3,23), mokyklos vieta bendruomenėje (3,09).

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų – bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, kuriant sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) principus atitinkančią aplinką.

 

2020-05-19