Dokumentai

VADOVŲ ATASKAITOS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios įstaigos vadovo funkcijas 2023 m. veiklos ataskaita Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ direktorės 2022 metų veiklos vertinimo išvada Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” direktorės veiklos vertinimo išvada 2021 m. Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas veiklos vertinimo išvada 2020 m. Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio “Linelis” 2019 m. įstaigos vadovo veiklos vertinimo išvada Parsisiųsti

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2024 metų veiklos planas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2024-2026 metų strateginis veiklos planas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2022 metų veiklos ataskaita Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ psichologinio klimato tyrimo atsaskaita Ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2023 metų veiklos planas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2023-2025 metų strateginis veiklos planas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2021 metų veiklos ataskaita Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2022 metų veiklos planas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2022-2024 metų strateginis veiklos planas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ darbo apmokėjimo sistema Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų smurto, priekabiavimo ir mobingo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti

Galimai patirtus ar pastebėtus psichologinio smurto, priekabiavimo ir mobingo atvejus nagrinėja direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Bendruomenės nariai gali raštu arba žodžiu kreiptis į komisijos narius, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Iriną Blažaitienę, Iriną Žukovskają ir virėją Sandrą Čėsnienę. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų tvarkos aprašas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų etikos kodeksas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas Peržiūrėti

VYKDOMOS PROGRAMOS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa Peržiūrėti
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa Peržiūrėti
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa Peržiūrėti
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa Peržiūrėti

Priešmokyklinio ugdymo programa:
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
parsisiųsti

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedas parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa (2018) parsisiųsti

Lopšelyje-darželyje „Linelis” nuo 2006 metų vykdoma tarptautinė ankstyvosios prevencijos  „Zipio” programa

VYKDOMI PROJEKTAI     

 

 

 

Atnaujinta 2024-01-08